Vår miljöpolicy

DRS är ett serviceföretag som vill förebygga förorening och verka för en hållbar utveckling och genom att arbeta med Svensk Miljöbas miljödiplomering bidrar vi till denna vision. DRS arbetar med ständiga förbättringar gällande det interna miljöarbetet och i arbetet gentemot kunderna, vilket innebär att vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och alltid vill bli bättre än året innan. Följande områden har valts ut och prioriterats inom vårt miljöledningssystem:

1. Kompetens, utbildning och information
2. Miljöanpassat och säkert transportsätt
3. Energiförbrukning
4. Inköp och hantering av kemikalier
5. Inköp av produkter och tjänster
6. Avfallshantering

DRS interna miljöarbete utvärderas och revideras kontinuerligt. Att efterleva gällande lagstiftning och myndighetskrav är en självklarhet. DRS antog en Miljöpolicy första gången den 2011-02-10 och som har granskats av 3:e part 2023-06-27 med godkänt resultat.